Tag: Madhurashtakam Bhajan Lyrics

Adharam madhuram
bhajan, bhajan lyrics

Madhurashtakam – Adharam Madhuram Bhajan Lyrics

Adharam madhuram, vadanam madhuram, nayanam madhuram, hasitam madhuram. Hridayam madhuram, gamanam madhuram, madhuradhipate akhilam madhuram. (Madhuradhipate akhilam madhuram.) Adharam madhuram, vadanam madhuram, nayanam madhuram, hasitam madhuram. Hridayam madhuram, gamanam madhuram, madhuradhipate akhilam madhuram. (Madhuradhipate akhilam madhuram.) Vachanam madhuram, charitam madhuram, vasanam madhuram, valitam madhuram. Chalitam madhuram, bhramitam madhuram, madhuradhipate akhilam madhuram. Venur-madhuro, renur-madhurah, paanir-madhurah, paadau madhurau. Nrityam madhuram, sakhyam madhuram, madhuradhipate akhilam madhuram. Geetam madhuram, peetam madhuram, bhuktam madhuram, suptam madhuram….

Pawan Sharma on