Adharam madhuram, vadanam madhuram, nayanam madhuram, hasitam madhuram. Hridayam madhuram, gamanam madhuram, madhuradhipate akhilam madhuram. (Madhuradhipate akhilam madhuram.) Adharam madhuram, vadanam madhuram, nayanam madhuram, hasitam madhuram. Hridayam madhuram, gamanam madhuram, madhuradhipate akhilam madhuram. (Madhuradhipate akhilam madhuram.)...