dhrtarastra uvaca dharma-ksetre kuru-ksetre samaveta yuyutsavah mamakah pandavas caivan kim akurvata sanjaya TRANSLATION: Dhrtarastra said: O...